პოლიტიკა

წინასწარი არჩევნების (Primary) წესები


1. წინასწარი არჩევნების წესები:

1.1. წინასწარი არჩევნების წესები დგინდება ინტერპარტიული შეთანხმებით, რომელსაც ხელი მოეწერება 2009 წლის 1 დეკემბრამდე;

1.2. ცვლილებები შეთანხმებაში მიიღება ხელისმომწერთა (დამფუძნებელთა) 2/3-ის ახალი შეთანხმებით;

1.3. თუ წესები შეიცავს სამართლებრივ ხარვეზს, ცენტრალური კომისია უფლებამოსილია გამოსცეს დამატებითი წესები (ხმათა 2/3-ით), რომელიც არ ეწინააღმდეგება შეთანხმების პრინციპებს;

2. საარჩევნო სისტემა:

2.1. თბილისის მერის და საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატების წინასწარი არჩევნები ტარდება პირდაპირი კენჭისყრის გზით;

2.2. რეგიონის მუნიციპალიტეტის ქალაქის მაჟორიტარი კანდიდატები ვლინდება სოციოლოგიური (სატელეფონო) გამოკითხვების გზით;

2.3. რეგიონის მუნიციპალიტეტის სოფლის მაჟორიტარი კანდიდატები ვლინდება სოფლის კრებაზე კენჭისყრის გზით;

ან:

2.6. წინასწარ არჩევნებში (Primary) გამარჯვებულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც დააგროვებს საარჩევნო უბნების 50% +1;

2.7. თითოეულ საარჩევნო უბანს აქვს 1-დან 5-მდე ხმა ამომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით;

2.8. რაიონული ცენტრის (ქალაქის ან დაბის) მაჟორიტარი კანდიდატი იმავდროულად ჩაითვლება მუნიციპალიტეტის გამგებლის/ მერის კანდიდატად;

2.9. თვითმმართველი ქალაქის (ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი, ფოთი) მერობის კანდიდატატის წინასწარ არჩევნებში გამარჯვებულად ჩაითვლება იმ პარტიის კანდიდატი, რომელიც გაიმარჯვებს ამ თვითმმართველი ქალაქის ყველაზე მეტ მაჟორიტარულ ოლქში. თუ ეს მაჩვენებელი თანაბარია, მაშინ კანდიდატი, რომელიც გაიმარჯვებს ყველაზე მეტ უბანში, თუ ეს მაჩვენებელიც თანაბარია – რომელიც დააგროვებს ყველაზე მეტ ხმას;

2.10. მეორე ადგილზე გასული კანდიდატი ჩაითვლება საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად, თუ დააგროვებს გამარჯვებული კანდიდატის ხმათა არანაკლებ 1/3-ს;

2.11. თბილისის საკრებულოს პროპორციულ სიაში თითოეული პარტია (პარტიათა გაერთიანება) მიიღებს ქვოტას მის მიერ წინასწარ არჩევნებში (Primary) წარდგენილი მერობის კანდიდატების მიერ ნაჩვენები შედეგის პროპორციულად;

2.12. პროპორციული განაწილება მოხდება „დონტის ფორმულის“ მიხედვით;

2.13. საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატი არის პროპროციული სიის №1;

3. წინასწარ არჩევნებს (Primary) ატარებს დამოუკიდებელი საარჩევნო ადმინისტრაცია:

3.1. წინასწარი არჩევნების ცენტრალური კომისიის 1-1 წევრს ნიშნავენ შეთანხმების ხელისმომწერი პარტიები და კვალიფიციური საარჩევნო პარტიები;

3.2. კომისიის 3 დამოუკიდებელ წევრს კონსესუსით ნიშნავენ დამფუძნებელი პარტიები. თუ კონსესუსი არ შედგა 2 წევრს ხმათა 2/3-ით ნიშნავენ დამფუძნებელი პარტიები, 1 წევრს – დანარჩენი პარტიები. პროცედურა სრულდება 5 დეკემბრამდე.

3.3. ცენტრალური კომისია ირჩევს კომისიის თავმჯდომარეს (დამოუკიდებელი წევრებისგან), მოადგილეს და მდივანს (პარტიული წევრებისგან);

3.4. ცენტრალური კომისიის სხდომას იწვევს თავმჯდომარე, რომელიც სხდომის წინა დღეს ატყობინებს კომისიის წევრებს დღის წესრიგის შესახებ.

3.5. კომისიის გადაწყვეტილებები მიიღება სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, თუ ცალკეულ შემთხვევაში ამ შეთანხმებით სხვა წესი არაა დადგენილი;

3.6. საოლქო კომისიები იქმნება თბილისში, აჭარის ა/რ-ში და მხარეებში.

3.7. თბილისის საარჩევნო უბნებს ქმნის ცენტრალური კომისია;

3.8. რეგიონების საოლქო კომისიები (გამოკითხვებისა და კრებებისთვის) ქმნის მობილური კომისიებს;

3.9. საოლქო, საუბნო და მობილური კომისიების 1-1 წევრს ნიშნავენ შეთანხმების ხელისმომწერი პარტიები და კვალიფიციური საარჩევნო პარტიები;

3.10. საოლქო კომისიის თავმჯდომარეებს ნიშნავს ცენტრალური კომისია, საუბნო და მობილური კომისიის თავმჯდომარეებს – საოლქო კომისია;

4. ფინანსები:

4.1. ცენტრალური კომისია წინასწარი არჩევნების საჭიროებისათვის ხსნის ანგარიშს ბანკში (ერთ-ერთი დამფუძნებელი პარტიის ან არასამთავრობო ორგანიზაციის ეგიდით);

4.2. წინასწარი არჩევნების ფონდს კომისიის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში განკარგავს კომისიის მიერ დანიშნული მთავარი ბუღალტერი;

4.3. კომისია რეგულარულად აქვეყნებს ფონდის ანგარიშს;

5. დამკვირვებლები:

5.1. დამკვირვებლების რეგისტრაციას ახდენს ცენტრალური კომისია;

5.2. დამკვირვებელი უფლებამოსილია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე;

5.3. დამკვირვებელს უთანაბრდება პარტიის წარმომადგენელი;

5.4. კომისიის წევრი, რომელიც დანიშნულია პარტიის მიერ სარგებლობის წარმომადგენლის უფლებებით;

6. პასიური საარჩევნო უფლება:

6.1. კანდიდატის დასახელების უფლება აქვთ:

6.1.1. დამფუძნებელ პარტიებს;

6.1.2. პარტიებს, რომელთაც შეთანხმების ხელმოწერასთან ერთად ეგზავნებათ მოწვევა (დანართი);

6.2. დამოუკიდებელ კანდიდატებს წარადგენს მაჟორიტარული ოლქის (გარდა თბილისისა) ამომრჩეველთა არანაკლებ 15%;

6.3. დამოუკიდებელი კანდიდატი არ შეიძლება იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ან ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი;

7. აქტიური საარჩევნო უფლება:

7.1. აქტიური საარჩევნო უფლება (გარდა გამოკითხვებისა) აქვთ ამომრჩევლებს, რომლებიც დადგენილი წესით გაივლიან წინასწარ რეგისტრაციას საარჩევნო კომისიაში;

7.2. წინასაწარი რეგისტრაციის საფუძველია არჩევნებში მონაწილე პარტიის მოთხოვნა;

7.3. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ წინასწარ დაურეგისტრირებელ ამომრჩეველს, რომელთა რაოდენობაც კონკრეტულ უბანზე არ გადააჭარბებს 10%-ს;

8. წინასწარი არჩევნების (Primary) კამპანია წარიმართება სამართლიანობის და კონკურენტულობის პრინციპის დაცვით:

8.1. კანდიდატები არ ითანმშრომლებენ მედიასთან, რომელიც დააწესებს განსხვავებულ ტარიფებს რეკლამებისთვის სხვადასხვა კანდიდატისთვის;

8.2. უფასო ეთერი პარტიებს შორის ნაწილდება თანაბრად;

8.3. უფასო ეთერი გამოიყოფა ცენტრალური კომისიისა და მედიის სასყიდლიანი ან უსასყიდლო შეთანხმების საფუძველზე;

8.4. აკრძალულია კამპანია მედიის საშუალებებით წინასწარი არჩევნების დღეს;

8.5. წინასწარი არჩევნების წინა დღეს და ვიდრე წინასწარი შედეგების გამოცხადებამდე აკრძალულია კანდიდატების მიერ გამოკითხვის მონაცემების გამოქვეყნება;

8.6. მედიის საშუალებების გარეშე კამპანია (პირისპირ აგიტაცია, პლაკატები და ა.შ.) წინასწარი არჩევნების დღეს აკრძალულია მხოლოდ საარჩევნო უბნის შენობაში;

9. კენჭისყრა:

9.1. წინასწარ არჩევნების (Primary) კენჭისყრა თბილისში იმართება 2010 წლის 31 მარტს, 10.00 საათიდან 20.00 საათამდე;

9.2. საარჩევნო უბნის გახსნამდე კომისიას გადაეცემა დალუქული ბიულეტენები და ბეჭდები;

9.3. ამომრჩეველი ხმას აძლევს 2 ბიულეტენის მიხედვით: მერობის კანდიდატები და მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატები;

9.4. ბიულეტენებზე მითითებული საარჩევნო უბნის ნომერი;

9.5. ბეჭედზე მითითებულია უბნის ნომერი და კოდური გამოსახულება;

9.6. ბეჭდის გახსნის შემდეგ ხდება მისი პირის (გამოსახულების) დაზიანება 1 ნაკვეთით და მხოლოდ ამის შემდეგ მისი გამოყენება;

9.7. ამომრჩეველი გადის რეგისტრაციას ამომრჩეველთა სიაში პირადობის მოწმობის მიხედვით;

9.8. კომისიის წევრი (რეგისტრატორი) ამომრჩეველს გადასცემს ბიულეტენებს და ამოწმებს მას ხელისმოწერით;

9.9. მეორე რეგისტრატორი ამოწმებს ბიულეტენებს ხელისმოწერით და ბეჭდით;

9.10. ამომრჩეველი დახურულ კაბინაში ავსებს ბიულეტენს;

9.11. ამომრჩეველი ბიულეტენებს აგდებს გამჭვირვალე ყუთში;

10. გამოკითხვა:

10.1. სატელეფონო გამოკითხვები იმართება არააუადრეს 1 და არაუგვიანეს 28 მარტისა.

10.2. გამოკითხვების თარიღებს ადგენს ცენტრალური კომისია საოლქო კომისიის წინადადებით;

10.3. გამოკითხულთა რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ 100 და არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს

10.4. აბონენტების შერჩევა ხორციელდება:

10.4.1. საარჩევნო უბნების პროპორციულად;

10.4.2. თითოეულ უბანში შემთხვევითი წესით (კომპიუტერული შერჩევა) დგინდება პირველი აბონენტის ნომერი და შემდეგ ყოველი მე-10 აბონენტი;

10.5. ინტერვიუერი ამომრჩეველს (აბონენტს) მიმართვას 3 კითხვით:

10.5.1. აპირებს თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას;

10.5.2. ხელისუფლების კანდიდატს დაუჭერს მხარს თუ ოპოზიციისას;

10.5.3. რომელ ოპოზიციურ კანდიდატს დაუჭერს მხარს (ჩამონათვალის მიხედვით);

11. ადგილობრივი კრება:

11.1. ადგილობრივი კრებები იმართება არააუადრეს 1 და არაუგვიანეს 28 მარტისა.

11.2. კრება მიმდინარეობს არანაკლებ 1 და არაუმეტეს 2 საათის განმავლობაში;

11.3. კრებების თარიღებს ადგენს ცენტრალური კომისია საოლქო კომისიის წინადადებით;

11.4. ამომრჩევლები გადიან რეგისტრაციას ამომრჩეველთა სიაში;

12. შეჯამება:

12.1. ხმების დათვლა ხდება საჯაროდ;

12.2. საუბნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის ეგზემპლარი გადაეცემა ყველა პარტიას და დამკვირვებელს;

12.3. ოქმის ყველა ეგზემპლარი დამოწმებულია ბეჭდით;

12.4. კონკრეტულ საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარული, პროპროციული და პირდაპირი არჩევნების შედეგებს აჯამებს საოლქო კომისია;

12.5. საუბნო კომისიის დალუქული დოკუმენტაცია დაუყოვნებლიც გადაეცემა ცენტრალურ კომისიას;

13. დავები:

13.1. საჩივარი არჩევნების შედეგებზე შეიტანება კომისიაში 2 დღის ვადაში;

13.2. საჩივრებს განიხილავს ცენტრალური კომისია. გადაწყვეტილებას მიიღებს ცენტრალური კომიიის 3 დამოუკიდებელი წევრი;

14. დამარცხებული კანდიდატები საჯაროდ მხარს უჭერენ გამარჯვებულ კანდიდატს:

14.1. დამარცხებული კანდიდატები საჯაროდ (მერობის და გამგებლის კანდიდატები ტელეეთერით) აღიარებენ წინასწარი არჩევნების შედეგებს, ულოცავენ გამარჯვებულს და მოუწოდებენ მხარდამჭერებს გამარჯვებული კანდიდატის მხარდაჭერისაკენ;

14.2. დამარცხებული კანდიდატი, რომელიც არ აღიარებს შედეგებს იხსნება რეგისტრაციიდან;

14.3. წინასწარი არჩევნების მონაწილეებს წინასწარი არჩევნების შეჯამებიდან ძირითად არჩევნებამდე ეკრძალებათ სხვა მონაწილეების საჯარო კრიტიკა;

15. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის იქმნება ოპოზიციის ერთიანი საარჩევნო ბლოკი:

15.1. საარჩევნო ბლოკის დამფუძნებელი ორგანოა ბლოკის საბჭო. ბლოკის საბჭოში მონაწილე პარტიები/გაერთიანებები წარმოდგენილი არიან თბილისის წინასწარ არჩევნებში (Primary) ნაჩვენები შედეგების პროპორციულად;

15.2. ბლოკის საბჭო ნიშნავს წარმომადგენელს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან;

15.3. ბლოკში (და არა ბლოკის საბჭოში) ფორმალურად გაწევრიანდებიან მხოლოდ დამფუძნებელი პარტიები;

დანართი. პარტიებს, რომელთაც შეთანხმების ხელმოწერასთან ერთად ეგზავნებათ მოწვევა.

კონსერვატიული პარტია ზვიად ძიძიგური

ხალხის პარტია კობა დავითაშვილი

ნოემბერი, 2009

Advertisements

დატოვე კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s