ჩემი სტატიები

საატესტატო მათემატიკა კითხვები და პასუხები შუადღის ნაკადებისთვის..


 1. 16 (xarisxad 0,25)  = 2
 2. moc. samkutxedi. erti kutxea 40, meore 79, gavlebulia mediana mesame kutxidan. ras udris Alfa ? a=35
 3. mocemulia utoloba grafikit. y=F(x) … da ipov net f(f(4)) = 1
 4. luwi funqcia ris mimart aris simetriuli. – oy gerdzis mimart
 5. y=sinx ris mimart aris simetriuli – satavis mimart
 6. shaqari da fqvili ise sheefardeba ertmanets, rogorc 2;3. ertad 1 kg. shaqari=o,4kg, fqvili 0,6 kg
 7. mocemulia tolferda samkutxedshi chaxazuli creciri. vicit gverdebis nachrebi da unda gavigot p. p=36
 8. y=x(kvadrat)+px+q  gadis (0,2) (1,0).  unda gavigot 2p-q= -8
 9. sistemashia x metia an toli -1, x naklebia an toli 0. da unda gavigo |x-1|+2|x| = -3x
 10. log(oris fudzit)(4a(kubi) )= 2+ 3 log(oris fudzit) a
 11. 81a(xarisxad4)/ab(merve rarisxshi) (garedan didi frchxili) da xarisxad -1/4 = b(kvadrat) / 3a
 12. ragac amocana iko kamateli devso 1,2,3,4,5,6, ra ari albatoba imis ro danarcheni cifrebis jami metia 17zeo… da pasuxia P=1/2
 13. kvadratuli gantoleba iko, x(pirveli) = 1 da unda gamego X(meore) + b = -1
 14. kide velosipedisti da motociklisti gamovidnen erti qalaqidan. ertis sichqare meoreze 3jer metia. da ro chavida danishnulebis adgilze, meores kide darcha gasavleli 24 km. ras udris mteli mandzili? 36
 15. 80 litr 50 %ian xsnars ramdeni litri 25% xsnari unda davumatot ro mivigot 45 % xsnari? pasuxia 20
 16. A(-3,2) B(4,3) ras udris AB? PESVI 50 pasuxi
 17.  tolferda samkutxedis gverdebia 8 da 3. ras udris p? p=19
 18. X(kvadrat) + 5x +q = 0 aqvs erti amonaxsni. q= 5/2
 19. funqcia iko mocemuli romelic gadis (3,0) da (0,2) certilebze. da y= -2/3 x +2
 20. (3x+4)/7 < 0 udidesi mteli amonaxsnia x=-2
 21. mocemulia martkuxtxedi gverdebit 6 da 9. amochrilia patara kvadrati gverdit 3. da darchenili figuris fartobi  S=45
 22. cesieri mravalkutxedis shiga kutxea 162, ramdeni kutxe akvs ? pasuxia 20
 23. mocemulia tolferda samkutxedi, fudzea 6, p=42. gverdi unda gavigot. pasuxia 18
 24. 3x(kvadrat)-mx-n = 0 .  amonaxsnebia -2 da 5. unda gavigot M+N= 39
 25. martkutxa paralelepipedis gverdebia 4,5,8. Ssruli = 184
 26. daxazulia samkutxedi gverdebit a, b da c. unda gagvego fartobis formula. S=ab SINc
 27. mocemuli iko progresiebi da romeli ar aris geometriuli progresiao . pasuxia -1, 2, -1, 2
 28. Birtvis moculoba? 4/3 pr KUBI
 29. tu a, b da c geometriuli progresiebia, mashin romelia akedan scori?  ac=b(kvadrats)
 30. romelia  -4<a<5 tolfasi? -10<-2a<8
 31. creciris sigrdea 100P. ras udris radiusi? 50
 32. nebismieri otxkutxedis fartobi gamoitvleba S= 1/2 d1 d2 sin X
Advertisements

2 thoughts on “საატესტატო მათემატიკა კითხვები და პასუხები შუადღის ნაკადებისთვის..

დატოვე კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s